Slideshow

 • Slide1
  5000+ ZZP-ers met een passie voor het publiek domein
 • Slide2
  Verbinding tussen overheden en ZZP-ers
 • Slide3
  Maak ook verbinding met ons unieke netwerk!
donderdag, 26 november 2020 18:33

Programmamanager thuiswerken

Written by
Rate this item
(0 votes)

OverheidZZP zoekt een programmamanager thuiswerken voor P-Direct onderdeel van het ministerie van BZK. 
Een fulltime (36u) opdracht gedurende 12 maanden. Bij interesse ontvangen wij graag uw CV, Motivatie (beide in word) en uurtarief (80-85 euro inclusief overige kosten exclusief btw is maximaal haalbaar). Deadline maandag 30 november 10:00 uur.

Opdrachtgever
P-Direkt is de hr-dienstverlener van de rijksoverheid. Wij bieden een breed pakket aan diensten op het snijvlak van hr en ict voor de bijna 140.000 medewerkers en managers die werken bij ministeries en andere overheidsorganisaties. Onze bekendste eindproducten zijn salarisbetaling (‘iedereen op tijd het juiste salaris’) en informatievoorziening. Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal. Jaarlijks verwerkt P-Direkt ruim 9,7 miljard euro aan personeels- en salariskosten.
P-Direkt is als shared service organisatie een onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bij P-Direkt werken ruim 700 medewerkers, verspreid over Den Haag, Zwolle en Bonaire. De vier kernwaarden van P-Direkt zijn terug te vinden in al onze activiteiten, producten en diensten: wij zijn betrouwbaar, efficiënt, klantgericht en innovatief. P-Direkt blijft toekomstbestendig door aan te blijven sluiten bij de wensen en eisen van onze klanten en gebruikers. Onze mensen en onze organisatie blijven zich ontwikkelen. In het masterplan 2020-2025 hebben we vastgelegd hoe we dat de komende jaren gaan doen. We werken daarbij langs vier pijlers:
- wendbaarheid,
- continu verbeteren,
- samenwerken en
- vakmanschap.
Met de aandacht voor deze pijlers versterken we onze organisatie, onze teams, onze leidinggevenden en onze medewerkers.

Afdelingsomschrijving
De afdeling Relatiebeheer & Ontwikkeling (R&O) is een professionele, innovatieve en deskundige afdeling die de verbetering van de dienstverlening van P-Direkt faciliteert, de vernieuwing van de dienstverlening van P-Direkt aanjaagt en die (intern en extern) afstemt en coördineert.

Project
De rijksoverheid heeft naar aanleiding van de Covid-19 pandemie bepaald dat een groot deel van de rijksambtenaren ook na 1 september thuis moet/kan werken. Ook op lange termijn zal er structureel meer thuisgewerkt worden. BZK onderzoekt in de zomer van 2020 mogelijke lange termijn scenario’s.
P-Direkt beschikt over heel veel persoonsgegevens en heeft de verplichting aantoonbaar te kunnen maken dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan. Bij de start van P-Direkt is gekozen voor een opzet die ervoor zorgde dat iedere medewerker van het contactcenter iedereen moet kunnen bedienen. Daarbij paste een open productie-omgeving binnen een gecompartimenteerde (afgesloten) omgeving voor de bescherming van de data, maar ook voor de medewerkers zelf. Hierdoor kan een groot deel van het werk niet vanuit huis worden gedaan, aangezien wij dan onvoldoende aantoonbaar kunnen maken dat P-Direkt zorgvuldig met de gegevens omgaat. Bij medewerkers die niet thuis mogen werken, leeft het gevoel dat wij hen dat niet toevertrouwen, maar het gaat vooral om dat P-Direkt moet kunnen aantonen dat we op het gebied van informatiebeveiliging en AVG betrouwbaar zijn. Bovendien willen we de medewerkers en hun imago beschermen, voor als er een data-lek is. We moeten kunnen aantonen dat het niet van ons/een specifieke medewerker afkomstig is. 

Inmiddels bestaan er veel technische oplossingen en kan je de werkwijze anders inrichten, maar dat is niet zomaar geregeld. Nu wordt nagedacht over dat rijksambtenaren mogelijk structureel (gedeeltelijk) thuis gaan werken, willen we dat ook voor onze dienstverlening mogelijk maken, voor zover dat kan.
Daarom is nu ons streven het voor alle medewerkers van P-Direkt mogelijk te maken om veilig en verantwoord thuis te kunnen werken. We starten een project gericht op het realiseren van de randvoorwaarden die het mogelijk maken voor alle medewerkers van P-Direkt om veilig en
verantwoord thuis te kunnen werken. Er is daarbij behoefte aan een weging van de invalshoeken, variabelen en risico’s. Na een eerste inventarisatie kan een besluit genomen worden over mogelijke ontwikkelpaden in een volgende fase en kunnen concrete handelingen in gang gezet worden.

Opdrachtomschrijving
Het uitgangspunt van het project is “Ik werk voor P-Direkt thuis, mits..”.
De volgende onderzoeksvragen vormen de basis voor een verdere uitwerking door een projectmanager:
1. Welke soorten werkzaamheden zijn te onderscheiden en welke rollen bij P-Direkt voeren deze uit? Hierbij wordt het werk opgedeeld naar bijvoorbeeld soort activiteit, processen en klantgroepen. Verschillende rollen voeren dat werk uit. Alle vragen eronder dienen voor de onderscheiden types van werk en rollen te worden bekeken. De risico’s verschillen en daarmee ook de oplossingen.
2. Wat zijn de risico’s in het werk zelf, waarbij we aantoonbaar in control moeten zijn als het
gaat om informatiebeveiliging en privacy.
Welke randvoorwaarden moeten worden ingevuld?
3. Welke technische oplossingen zijn er? En hoe geven die invulling aan de hiervoor genoemde randvoorwaarden per werksoort?
Gevraagd wordt te denken in verschillende oplossingen, zodat we kunnen kiezen. Wee creatief.
4. Onderzoek of er vanuit de zijde van medewerkers die thuiswerken dan nog risico’s zijn,
waarvoor we de mensen willen beschermen?
Wat als het niet goed is georganiseerd en er liggen zaken op straat, wat betekent dat dan voor een individu of een groep van medewerkers.
5. Wat is er voor de medewerkers nodig aan voorzieningen? Hierbij gaat het om de werkplek zelf en de omgeving, zaken als hardware, software, Arbo, sociale aspecten.
6. Wat is er nodig om het werk goed te kunnen doen? Hoe gaan we om met kennisdeling, resultaatsturing en , resultaatmonitoring.
7. Hoe behouden we ons gevoel van betrokkenheid en sociale cohesie als er meer wordt thuisgewerkt?
8. Wat is de financiële impact van verschillende keuzes en oplossingen?
9. Wie zijn stakeholders en hoe zitten zij hierin?
Op basis van het onderzoek wordt een rapport opgesteld, waaruit vooral logische keuzes volgen voor de mogelijkheden tot thuiswerken. Het DT gaat ervanuit dat dit het karakter heeft van een advies, met voorgestelde oplossingen, die we weliswaar formeel bekrachtigen.

Dit project gaat over het creëren van de mogelijkheden tot thuiswerken voor elke medewerker. Omdat we willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om thuis te werken is het goed om dan aan te geven welk type van werk echt vanaf de werklocatie moet worden verricht (bijvoorbeeld BHVtaken). We verwachten geen uitspraak over hoeveel er dan thuis kan worden gewerkt. Dat ligt aan de samenstelling van een werkpakket en dat is aan de leidinggevende en de medewerker.

We verwachten ook een uitspraak over welke taken er wel veilig thuis gedaan kan worden, wat is het minimum. Denk aan mail, vergaderstukken, instructies e.d. .
Het proces ziet er als volgt uit:
1. Fase 1: analyse en opzet projectvoorstel met voorstel opzet analyse. Inventarisatie variabelen, eerste inventarisatie weging variabelen inclusief risico’s. Opleveren analyse en projectbrief.
2. Fase 2: discussie en besluitvorming afstemming, definitieve weging en besluitvorming, afbakening en timing deelprojecten DT P-Direkt. Hiermee kan het projectplan worden opgesteld.
3. Fase 3: formuleren in en gang zetten vervolgacties formulering en uitvoering deelprojecten adhv prioritering, evaluatie deelprojecten en evt bijstellen afbakening adhv voortschrijdend inzicht.

Eisen & wensen
Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). 
Eis 1
Kandidaat beschikt over een diploma op WO-niveau.
2
Kandidaat beschikt over kennis van agile projectmanagement
3
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van verandermanagement
4
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van het schijven van
adviesrapporten
5
Kandidaat heeft werkervaring binnen de Rijksoverheid
6
Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van stakeholdermanagement
binnen het bestuurlijke domein



Additional Info

 • plaats: Den Haag/Thuis
 • duur: 12 maanden
Read 293 times