OverheidZZP zoekt voor de gemeente Arnhem een projectleider ontwikkeling gebiedsagenda TLO.
Inzet is gemiddeld 20 u per week waarbij de piek ligt voor de zomervakantie (3,5 dgn/week).

Deadline voor reactie is aanstaande vrijdag 7 mei 9:00 uur.
Om te solliciteren vragen wij om: CV en Motivatie (gericht op de gestelde functie-eisen, aanvullend profiel delen wij hiertoe graag), uurtarief en beschikbaarheid. 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 mei 2021 tussen 09: 30 uur en 14: 30 uur. Kunnen live of digitaal/per MS-Teams zijn.

 

  1. Aanleiding (context) van de opdracht:

We hebben ons als doel gesteld om de inwoners van Arnhem, die in armoede leven en/of
schulden hebben, een gezond en goed financieel perspectief te bieden. Om daartoe te komen
en te zorgen dat minder inwoners gebruik maken van inkomensregelingen en - voorzieningen
en schulden vrij zijn, is het nodig dat we de handen in één slaan.
Op dit moment wordt hard gewerkt om deze opgave te realiseren en wordt geprobeerd om
integraal op de thema's 'armoede, schulden en participatie (werk) samen te werken. Vooral
werk is een belangrijke factor om bij onze inwoners duurzame resultaten te bereiken.
De integrale samenwerking tussen de Team Leefomgeving (TLO), programma Doorbraak
Naar Werk (DBN), de wijken (SWT) en de gebiedsteams van W&I kan nog meer verstevigd
worden in vorm en samenhang. De TLO en DBN hebben daarin een belangrijke
richtinggevende en opdrachtgevende rol. Vanuit hun rol zijn zij in staat om vorm, samenhang
en structuur op deze thema's te creëren. Op dit moment gebeurd dit nog onvoldoende
gestructureerd en planmatig.
Om deze samenhang op de bovengenoemde thema's te realiseren willen we zowel
gebiedsagenda's (8) als een stadsbrede (DBN-) opgave formuleren. De gebiedagenda's en de
stadsbrede opgave liggen in elkaars verlengde en dienen op elkaar afgestemd te worden

Wat is het beoogde opdrachtresultaat?

Het doel is om eind 2021 acht gebiedsagenda's en een inhoudelijke stadsbrede agenda voor 2022 te
hebben op de thema's armoede, schulden en participatie (werk). Deze zijn mede gebaseerd op de
agenda's van de afzonderlijke gebieden.
Deze agenda's volgen de "Plan-Do-Check-Act cyclus (of een ander soortgelijke kwaliteitscyclus)".
Deze cyclus is gekoppeld aan de het schema van de begrotingscyclus.
Met dit resultaat realiseren we jaarlijks:
− dat we jaarlijks tijdig met elkaar kijken naar hoe onze opgave gestalte krijgt in de wijk;
− of de opgave nog in lijn ligt met de ontwikkelingen in de samenleving op de voorgenoemde
thema's en aansluit bij de behoefte van onze inwoners;
− hoe we onze middelen, capaciteit het best kunnen inzetten;
− welke opdracht we verstrekken aan onze opdrachtnemers / subsidierelatie om de opgave
te realiseren;
− effecten beter kunnen monitoren en bijsturen;
− tijdig en effectief kunnen inspelen op de begrotingsaanvraag.
Het ultiem doel is dat de inwoner ervaart dat de aanpak beter op elkaar is afgestemd en dat drempels
om mee te kunnen doen, sneller weg worden genomen.
Om dit te bereiken is een procesbeschrijving van hoe we ieder jaar komen tot afstemming binnen de
gebieden én tussen de gebieden en de stadsbrede opgave noodzakelijk. Opdrachtomschrijving
Aanvraagformulier Projectmanager
Project- en
Interimmanagement
Om daartoe te komen, denk we dat het volgende moet gebeuren:

Gebiedsplannen maken per gebied op de onderwerpen participatie, schulden en armoede


(SWT, W&I, TLO) bij voorkeur in samenspraak met kernteams sociaal domein. De kernteams komen
gemiddeld 1x per maand bij elkaar.
− Gesprekken ondersteund door data (bijv. informatiemanagement, sociale kaart, heatmaps). Van
belang is dat ieder gesprek bij voorkeur vorm krijgt aan de hand van een set standaardgegevens;
− Terugblik op welke interventies vorig jaar gedaan zijn op deze thema's en welke resultaten behaald
zijn;
− Welke beoogde resultaten worden volgend jaar verwacht op deze thema's en met welke bijhorende
interventies;
− In welke mate dragen de beoogde resultaten bij aan de doelstelling van de stadsbrede opgave;
− Wat is nodig om de beoogde interventies in te kunnen zetten en de beoogde resultaten te
bereiken.

  1. Stadsbrede agenda definiëren voor het programma DBN, die overstijgend is aan de gebiedsagenda's,

Daarnaast de benodigde randvoorwaarden formuleren voor de uitvoering (zoals
inzet capaciteit, beleid, financiën, inzet instrumenten ) en de eventuele gevolgen voor de begroting.
Toelichting:
Vanuit het programma DBN is een stadsbrede opgave geformuleerd: "Iedereen financieel
zelfredzaam". Dit doen we door de aanpakken armoede, schulden en participatie met elkaar te
verbinden. Deze aanpakken geven kaders en richting waarbinnen de gebieden en organisaties focus
kunnen aanbrengen op de uitvoering van de drie thema's.
De kaders, en de daaruit voortvloeiende stadsbrede acties, zijn niet in beton gegoten. Aan de hand
van de afzonderlijke gebiedsagenda's kunnen rode draden gehaald worden, die als input dienen voor
de jaarlijkse stadsbrede DBN-agenda en eventuele bijschaving van de kaders.
De stadsbrede agenda geeft dus input voor de volgende onderwerpen:
− Benodigde randvoorwaarden, zoals inzet capaciteit, beleid, financiën, inzet instrumenten etc.;
− Opdrachten aan verschillende organisaties;
− De begroting;

  1. Slim organiseren van overlegstructuren


Op dit moment zijn er diverse overlegstructuren rondom de thema's participatie, schulden en
armoede. In deze overleggen bestaat veel overlap en worden vaak dezelfde en/of aanvullende
afspraken gemaakt. Aan de hand van de gemaakt gebieds- en stadsbrede agenda willen we ook de
overlegstructuren efficiënter en effectiever inrichten.


Wij vragen de projectleider dit proces te organiseren en te faciliteren.

T.b.v. het opstellen van de gebiedsagenda's en de stadsbrede kan de PM de huidige gebiedsagenda's
en programmaopgave en diverse data benutten. Deze zijn voorhanden.
Na oktober vragen we de projectleider aan de slag te gaan met:
− Het maken van een procesbeschrijving over hoe we de volgende jaren dit zelf kunnen doen aan de
hand van een kwaliteits - en begrotingscyclus. Het belangrijkste hierbij is dat we in staat zijn om de
gebiedsagenda's, conform beschrijving 1, zelf vorm te geven en de verbinding tussen
gebiedsagenda's en stadsbrede opgave kunnen organiseren.
− Het opstellen van een advies over hoe de diverse overlegstructuren het beste kunnen worden
ingericht.

Naast deze opdracht lopen er vanuit het programma "van Wijken Weten" en programma "Zorg
dichterbij" ook die in elkaars verlengde liggen. Van belang is dat de projectleider regelmatig
afstemming zoekt met deze opdrachten:
− Opdracht van Wijken Weten: bedrijfsmatige doorontwikkeling van "Van wijken weten". Er wordt
hiervoor een projectleider gezocht. 
− Opdracht herijking sociale basis: implementatie van de herijking, waaronder de manier waarop
subsidies en de begroting tot stand komt. 

Projectleider ontwikkeling gebiedsagenda TLO

OverheidZZP zoekt voor de gemeente Arnhem een projectleider ontwikkeling gebiedsagenda TLO.
Inzet is gemiddeld 20 u per week waarbij de piek ligt voor de zomervakantie (3,5 dgn/week).

Deadline voor reactie is aanstaande vrijdag 7 mei 9:00 uur.
Om te solliciteren vragen wij om: CV en Motivatie (gericht op de gestelde functie-eisen, aanvullend profiel delen wij hiertoe graag), uurtarief en beschikbaarheid. 

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 20 mei 2021 tussen 09: 30 uur en 14: 30 uur. Kunnen live of digitaal/per MS-Teams zijn.

 

  1. Aanleiding (context) van de opdracht:

We hebben ons als doel gesteld om de inwoners van Arnhem, die in armoede leven en/of
schulden hebben, een gezond en goed financieel perspectief te bieden. Om daartoe te komen
en te zorgen dat minder inwoners gebruik maken van inkomensregelingen en - voorzieningen
en schulden vrij zijn, is het nodig dat we de handen in één slaan.
Op dit moment wordt hard gewerkt om deze opgave te realiseren en wordt geprobeerd om
integraal op de thema's 'armoede, schulden en participatie (werk) samen te werken. Vooral
werk is een belangrijke factor om bij onze inwoners duurzame resultaten te bereiken.
De integrale samenwerking tussen de Team Leefomgeving (TLO), programma Doorbraak
Naar Werk (DBN), de wijken (SWT) en de gebiedsteams van W&I kan nog meer verstevigd
worden in vorm en samenhang. De TLO en DBN hebben daarin een belangrijke
richtinggevende en opdrachtgevende rol. Vanuit hun rol zijn zij in staat om vorm, samenhang
en structuur op deze thema's te creëren. Op dit moment gebeurd dit nog onvoldoende
gestructureerd en planmatig.
Om deze samenhang op de bovengenoemde thema's te realiseren willen we zowel
gebiedsagenda's (8) als een stadsbrede (DBN-) opgave formuleren. De gebiedagenda's en de
stadsbrede opgave liggen in elkaars verlengde en dienen op elkaar afgestemd te worden

Wat is het beoogde opdrachtresultaat?

Het doel is om eind 2021 acht gebiedsagenda's en een inhoudelijke stadsbrede agenda voor 2022 te
hebben op de thema's armoede, schulden en participatie (werk). Deze zijn mede gebaseerd op de
agenda's van de afzonderlijke gebieden.
Deze agenda's volgen de "Plan-Do-Check-Act cyclus (of een ander soortgelijke kwaliteitscyclus)".
Deze cyclus is gekoppeld aan de het schema van de begrotingscyclus.
Met dit resultaat realiseren we jaarlijks:
− dat we jaarlijks tijdig met elkaar kijken naar hoe onze opgave gestalte krijgt in de wijk;
− of de opgave nog in lijn ligt met de ontwikkelingen in de samenleving op de voorgenoemde
thema's en aansluit bij de behoefte van onze inwoners;
− hoe we onze middelen, capaciteit het best kunnen inzetten;
− welke opdracht we verstrekken aan onze opdrachtnemers / subsidierelatie om de opgave
te realiseren;
− effecten beter kunnen monitoren en bijsturen;
− tijdig en effectief kunnen inspelen op de begrotingsaanvraag.
Het ultiem doel is dat de inwoner ervaart dat de aanpak beter op elkaar is afgestemd en dat drempels
om mee te kunnen doen, sneller weg worden genomen.
Om dit te bereiken is een procesbeschrijving van hoe we ieder jaar komen tot afstemming binnen de
gebieden én tussen de gebieden en de stadsbrede opgave noodzakelijk. Opdrachtomschrijving
Aanvraagformulier Projectmanager
Project- en
Interimmanagement
Om daartoe te komen, denk we dat het volgende moet gebeuren:

Gebiedsplannen maken per gebied op de onderwerpen participatie, schulden en armoede


(SWT, W&I, TLO) bij voorkeur in samenspraak met kernteams sociaal domein. De kernteams komen
gemiddeld 1x per maand bij elkaar.
− Gesprekken ondersteund door data (bijv. informatiemanagement, sociale kaart, heatmaps). Van
belang is dat ieder gesprek bij voorkeur vorm krijgt aan de hand van een set standaardgegevens;
− Terugblik op welke interventies vorig jaar gedaan zijn op deze thema's en welke resultaten behaald
zijn;
− Welke beoogde resultaten worden volgend jaar verwacht op deze thema's en met welke bijhorende
interventies;
− In welke mate dragen de beoogde resultaten bij aan de doelstelling van de stadsbrede opgave;
− Wat is nodig om de beoogde interventies in te kunnen zetten en de beoogde resultaten te
bereiken.

  1. Stadsbrede agenda definiëren voor het programma DBN, die overstijgend is aan de gebiedsagenda's,

Daarnaast de benodigde randvoorwaarden formuleren voor de uitvoering (zoals
inzet capaciteit, beleid, financiën, inzet instrumenten ) en de eventuele gevolgen voor de begroting.
Toelichting:
Vanuit het programma DBN is een stadsbrede opgave geformuleerd: "Iedereen financieel
zelfredzaam". Dit doen we door de aanpakken armoede, schulden en participatie met elkaar te
verbinden. Deze aanpakken geven kaders en richting waarbinnen de gebieden en organisaties focus
kunnen aanbrengen op de uitvoering van de drie thema's.
De kaders, en de daaruit voortvloeiende stadsbrede acties, zijn niet in beton gegoten. Aan de hand
van de afzonderlijke gebiedsagenda's kunnen rode draden gehaald worden, die als input dienen voor
de jaarlijkse stadsbrede DBN-agenda en eventuele bijschaving van de kaders.
De stadsbrede agenda geeft dus input voor de volgende onderwerpen:
− Benodigde randvoorwaarden, zoals inzet capaciteit, beleid, financiën, inzet instrumenten etc.;
− Opdrachten aan verschillende organisaties;
− De begroting;

  1. Slim organiseren van overlegstructuren


Op dit moment zijn er diverse overlegstructuren rondom de thema's participatie, schulden en
armoede. In deze overleggen bestaat veel overlap en worden vaak dezelfde en/of aanvullende
afspraken gemaakt. Aan de hand van de gemaakt gebieds- en stadsbrede agenda willen we ook de
overlegstructuren efficiënter en effectiever inrichten.


Wij vragen de projectleider dit proces te organiseren en te faciliteren.

T.b.v. het opstellen van de gebiedsagenda's en de stadsbrede kan de PM de huidige gebiedsagenda's
en programmaopgave en diverse data benutten. Deze zijn voorhanden.
Na oktober vragen we de projectleider aan de slag te gaan met:
− Het maken van een procesbeschrijving over hoe we de volgende jaren dit zelf kunnen doen aan de
hand van een kwaliteits - en begrotingscyclus. Het belangrijkste hierbij is dat we in staat zijn om de
gebiedsagenda's, conform beschrijving 1, zelf vorm te geven en de verbinding tussen
gebiedsagenda's en stadsbrede opgave kunnen organiseren.
− Het opstellen van een advies over hoe de diverse overlegstructuren het beste kunnen worden
ingericht.

Naast deze opdracht lopen er vanuit het programma "van Wijken Weten" en programma "Zorg
dichterbij" ook die in elkaars verlengde liggen. Van belang is dat de projectleider regelmatig
afstemming zoekt met deze opdrachten:
− Opdracht van Wijken Weten: bedrijfsmatige doorontwikkeling van "Van wijken weten". Er wordt
hiervoor een projectleider gezocht. 
− Opdracht herijking sociale basis: implementatie van de herijking, waaronder de manier waarop
subsidies en de begroting tot stand komt. 

Reageren

Reageer eenvoudig op deze opdracht via ons sollicitatieportaal of mail naar info@overheidzzp.nl
Vermeld de opdracht en voeg uw CV en motivatiebrief als bijlagen toe.

Sluit aan bij ons netwerk

Ontvang de nieuwsbrief